ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
สมัคร Star Vegas ผ่านระบบอัตโมัติ

ດາວໂຫຼດ Star Vegas

ດາວໂຫຼດ Star Vegas ໄດ້ຟຣີ ຕິດຕງັ້ງາ່ຍໆ ທງັ້ໃນລະບົບ Android ແລະ iOS ພວກເຮາົມເີກມຄາສໂິນອອນລາຍ ເຊັ່ນ ສະລອ໋ດ, ເກມຍງິປາ, ລເູລ໋ດ, ໄຮໂລອອນລາຍ ແລະເກມອນື່ອີກຫຼາຍ

ຮູບແບບໃໝ່ຂອງການຫຼຼິ້ນຄາສໂິນ ເຊິ່ງທາ່ນສາມາດພົກຕິດໂຕໄປຫຼຼິ້ນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ຜາ່ນແອບັຄາສໂິນອອນລາຍ ໃນມືຖື ໂດຍທາ່ນສາມາດຫຼຼິ້ນໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊວົ່ໂມງ ໄດ້ເງິນແທ້ ມຄີວາມໝນັ້ຄົງ ເພາະທຸກ ໆ ເກມ ໄດ້ຮັບການຢງັ້ຢືນ ມາດຕະຖານຈາກ World Gambling Association (WGA) ປອດໄພໄດມ້າດຕະຖານສາກົນ

ວິທີດາວໂຫຼດ Star Vegas

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໄຟລ໌ແອບພິເຄຊັ່ນຂອງ Star Vegas Game ໄດ້ຈາກລງຼິ້ທາງລຸ່ມນີ້ ໂດຍຈະແຍກອອກເປັນເວີ ຊັ່ນຂອງ Android , iOS ໃຫເ້ລືອກດາວໂຫຼດໄຟລ໌ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕາມຄຳແນະນຳໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ

ດາວໂຫຼດ Star VegasAndroid Version

ຄວາມຕ້ອງການຂອງອປຸະກອນຂັ້ນຕຳ
CPU : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.2 GHz
Ram : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.0 G
Android version : ຂັ້ນຕ່ຳ 4.0

ດາວໂຫຼດ Star VegasiOs Version

ຄວາມຕ້ອງການຂອງອປຸະກອນຂັ້ນຕຳ
CPU : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.2 GHz
Ram : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.0 G

ເວຊີັ່ນ Android
1. ສາມາດກົດປມຸ່ດາວໂຫຼດໄດ້ທັນທີ ແລະ ຖ້າໃຫ້ການດາວໂຫຼດສຳເລັດ

2. ຫຼັງຈາການດາວໂຫຼດສຳເລັດ ໃຫກ້ົດລຼິ້ງເປີດ ແລະດຳເນນີການຕິດຕັ້ງຈົນສຳເລດັ ສາມາດເປີດເຂາົ້ໃຊ້ງານແອັບໄດ້ ທັນທີ

3. ສຳລັບບາງຄົນອາດໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງແອັບ ໃຫເ້ຂາົ້ໄປຍັງການຕງັ້ຄາ່ໂທລະສັບ ແລະ ກົດອະນຸຍາດໃຫຕ້ິດຕັ້ງແອັບຈາກແຫຼງ່ພາຍນອກ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງດຳເນີນການຕິດຕງັ້ແອັບອກີຄັ້ງ

ເວຊິັ່ນ iOS
1. ກົດປຸ່ມດາວໂຫຼດ ລະບົບຈະດຳເນີນການຕດິຕັ້ງແອບັໃຫ້ທ່ານທັນທີ

2. ໄປຍັງເມນູ “Setting (ຕງັ້ຄາ່)” >> “General (ທວົ່ໄປ)” >> “Profiles & Device Management (ການຈັດການ ອຸປະກອນ)”

3. ເລືອກແທບັ “EIGHT SIX NETWORK M SDN. BHD.” ແລ້ວກດົປຸ່ມ “Trust (ເຊື່ອຖື)” ຈາກນັ້ນທນ່ກໍ່ຈະ ສາມາດເຂົ້າຫຼຼິ້ນເກມໄດ້ທັນທີ

ສຳລັບວິທີການຝາກຖອນ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ນເີ່ລີຍ