ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
สมัคร Star Vegas ผ่านระบบอัตโมัติ

ດາວໂຫຼດແອບັ ACE333

ວິທີ ດາວໂຫຼດແອບັ ACE333 ສາມາດໂຫຼດໄດ້ຟຣີ ຕິດຕັ້ງງາ່ຍ ໆ ທງັ້ໃນລະບົບ Android , iOS ແລະຍັງຮອງຮັບ ການຫຼິ້ນໃນຄອມພວິພິວເຕີ ແອບັນີ້ແມ່ນລວມເກມທີ່ເດັ່ນໆ ຂອງຍກຸນີ້ໄວໝ້ົດ ມີໃຫເ້ລືອກຫຼິ້ນຫາຍຮູບແບບ ແລະຍັງມີ ເກມຢາ່ງສະລອ໋ດ Avengers ຫາຍເວີຊນັ່ ມາຊວ່ຍເພີ່ມສີສັນໃຫ້ກັບການຫນຼິ້ດ້ວຍ

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແລະຕິດຕັ້ງແອບັຄາສໂິນ ACE 333 ໄດ້ງ່າຍ ໆ ລົງໃສ່ມຖືືຂອງທາ່ນ ທັ້ງລະບົບ Android ແລະ iOS ຫືຈະລົງໃສ່ໃນຄອມພວິເຕີຂອງທາ່ນເລີຍກໍ່ໄດ້ ຫນຼິ້ໄດ້ທຸກແພັດຟອມ ຕະຫອດ 24 ຊວົ່ໂມງ

ວິທີ ດາວໂຫຼດແອັບ ACE333

ດາວໂຫຼດແອບັ ACE333Android Version

ຄວາມຕ້ອງການຂອງອປຸະກອນຂັ້ນຕຳ
CPU : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.2 GHz
Ram : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.0 G
Android version : ຂັ້ນຕ່ຳ 4.0

ດາວໂຫຼດແອບັ ACE333iOsVersion

ຄວາມຕ້ອງການຂອງອປຸະກອນຂັ້ນຕຳ
CPU : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.2 GHz
Ram : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.0 G

PC Version

ຄວາມຕ້ອງການຂອງອປຸະກອນຂັ້ນຕຳ
CPU : Intel-based dual-core x86 CPU 1.86GHz ຫຼືດີກວ່າເກົ່າ
RAM : 2 GB ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ
GPU : Intel HD and Iris Graphics ຫຼືດີກວ່າ (ຮອງຮັບ OpenGL 2.1 ຫຼືສູງກວ່າ)