ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
สมัคร Star Vegas ผ่านระบบอัตโมัติ

ດາວໂຫຼດແອບັ 918 Kiss

ວິທີ ດາວໂຫຼດແອັບ 918 Kiss ຫຊຼືເື່ກົ່າ SCR888 918Kiss ຮູບແບບໃໝ່ ຝາກ – ຖອນອດັຕະໂນມັດ ວອ່ງໄວ ທັນໃຈ ບໍ່ຕ້ອງລ ້ນ ບໍ່ຕ້ອງຖ້າ ສະໝກັ້ໃຊງ້ານລະບົບຝາກ – ຖອນ ອັດຕະໂນມັດ ຄລິກເລີຍ >>> www.Star99.com

ດາວໂຫຼດແອັບ 918 Kiss

ສາມາດໂຫຼດໄດ້ຟຣີ ຕິດຕງັ້ໄດ້ງາ່ຍ ທັ້ງໃນລະບົບ Android , iOS ແອັບ 918Kiss ມີຊື່ສຽງໃນການເປນັສນູລວມເກມ ຄາສໂິນທີ່ຫາຍທີສ ດ ໂດຍມີຫາຍກວ່າ 140 ເກມໃຫ້ເລຼືອກກັນເລີຍ, ຮຽກໄດວ້່າໂຫຼດແອັບດຽວຈົບ ຄົບທ ກເກມທີ່ຈະນຶກ ໄດ້ ຕົວຢາ່ງ ເຊັ່ນ ເກມຍງິປາ, ສະລ໋ອດ, ລູເລັດ, ແຂງ່ມ້າ, ໄຮໂລ, ເກມໄພ່ຕາ່ງໆ ທງັ້ ບາຄາລ່າ, ໂປ້ກເກີ ແລະອື່ນໆ ອີກ ຫາຍ

ວິທິ ດາວໂຫຼດແອັບ 918 Kiss

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໄຟລ໌ແອັບພິເຄຊັ່ນຂອງ 918ຄິສ ໄດ້ຈາກລຼິ້ງທາງລມ ່ນີ້ ໂດຍຈະແຍກອອກເປັນເວຊີນັ່ຂອງ Android , iOS ແລະເວຊີັ່ນຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ເລຼືອກດາວໂຫຼດໄຟລ໌ ແລະ ຕິດຕງັ້ຕາມຄຳແນະນຳໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ

Android Version

ຄວາມຕ້ອງການຂອງອປຸະກອນຂັ້ນຕຳ
CPU : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.2 GHz
Ram : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.0 G
Android version : ຂັ້ນຕ່ຳ 4.0

iOs Version

ຄວາມຕ້ອງການຂອງອປຸະກອນຂັ້ນຕຳ
CPU : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.2 GHz
Ram : ຢ່າງໜ້ອຍ 1.0 G